09125361700 info@speedsazeh.com

فرآیند خدمات مشاوره

خدمات مشاوره‌ای این شرکت بنا بر در‌خواست و نظر کارفرما متنوع بوده و پس از بررسی اولیه کار، می‌بایست طی جلساتی جزئیات و مراحل دیگر آن مورد توافق قرار گیرد.