09125361700 info@speedsazeh.com

زمینه‌های کاری

زمینه و کاربرد های گسترده استفاده از سازه های نورد سرد ما را برآن داشت تا با معرفی این روش، موجب تشویق مالکان و کارفرمایان به استفاده از این سیستم نوین ساخت شویم.

نیاز امروز صنعت ساختمان کشور و افزایش اهمیت مسائلی چون مصرف انرژی، محیط زیست و ارزش واقعی زمان، استفاده از سازه های پیش ساخته فلزی را بخوبی توجیه می‌کند.