سازمان‌ها ، ادارات و مجموعه‌های مرتبط

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

شهرداری تهران

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی

کناف ایران

استاندارد 2800
نشریه 612
نشریه 613framecadAISIBuild Steel Cold-Formed
IBC 2009IBC 2012Specification for Structural Steel Buildings
Minimum Design Loads for Buildings